Knowledge building en learning analytics

Zelf collectief bouwen aan je visie op leren in Knowledge Forum - De workshop bouwt voort op de key note. Daar wordt gestart met een idee van leren van elke deelnemer. In de workshop bouwen we voort op die ideeën over leren. Daarbij gebruiken we de technologische leeromgeving Knowledge Forum.

Ronde 2+3

Werkgroepleider(s)

  • Niek van Benthum, Aeres Hogeschool Wageningen
  • Frank de Jong, Aeres Hogeschool Wageningen

Vorm

Workshop

Niveau en vak

Havo, Vwo, Onderbouw, Bovenbouw Alfa, Bèta, Gamma, Didactiek

Wat mag u verwachten

De workshop is een snelkookpan waarin de principes die we in de Master Leren en Innoveren van de Aeres Hogeschool Wageningen gebruiken. Deze zijn gebaseerd op het idee van gecentreerd leren, ofwel: ‘knowledge building’ en responsief leren (Scardamalia & Bereiter 2014; de Jong 2015, 2016). Welke gericht is op ontwikkelen van individuele kennisvaardigheden van leerlingen door in een groep kennis en betekenis volle ideeën te ontwikkelen.

In de workshop wordt gewerkt naar een collectieve visie op leren. Deelnemers presenteren aan het einde een driedimensionaal of visueel model van die visie. Aan het einde van de workshop worden ook enkele ‘leer-analyse-tools’ in het Forum gedemonstreerd. Deelnemers gaan de workshop uit met een reflectie op hun idee van leren, een ervaring van knowledge building, gebruik van de technologische leeromgeving Knowledge forum en zicht op de ingebedde leer-analytische tools.

Ervaringen studenten minor Educatie

Door: Susan Dobbelsteen, Jamie Koppelaar, Moniek Kogelman en Bouke Vermaat

De workshop knowledge building and learning analytics werd geleid door Frank de Jong, lector en director van de masteropleiding Leren en Innoveren. De Jong heeft onderzoek gedaan naar zelfstandig leren door interne regulatie van het leerproces. Hij kijkt naar de leerling, student of werknemer die leert en heeft hierbij oog voor de invloed van de culturele en sociale context waarin dit gebeurt. De focus ligt dan ook onder andere bij de interactie en verbinding tussen collectief en individueel leren.

In de workshop werd gebruik gemaakt van een technologische leeromgeving, namelijk het Knowledge Forum. Het was een erg praktische workshop die voortbouwde op de tijdens de dag-introductie gegeven keynote van Frank de Jong. Aan de deelnemers van de workshop werd de volgende vraag gesteld: “Wat zouden jullie willen leren over technologie in de klas met behulp van het Knowledge forum?” Vervolgens was het aan de deelnemers om in het Knowledge Forum stellingen, theorieën of vragen te plaatsen. Hierbij werd aangemoedigd om op elkaar te reageren. Aan de hand van de verschillende stellingen, vragen en/of theorieën werden groepjes gevormd. Deze groepjes ontstonden door als deelnemer te kijken naar de geplaatste stellingen, theorieën of vragen van andere deelnemers en een groepje te vormen met de person waarmee je gemeenschappelijke vragen of gedachten leek te hebben. Dit was een interessante manier van groepen vormen.

Iedere groep kreeg de taak om samen een gemeenschappelijke groepsvraag op te stellen. Vragen die naar voren kwamen waren:

  • Hoe kan de sociale veiligheid binnen een forum beschermd worden?
  • Wat is de toegevoegde waarde van een forum?
  • Hoe helpt technologie bij het ontwikkelen van onderzoek vaardigheden?

Er zit veel diversiteit tussen de vragen. Het voordeel van het Knowledge Forum is dan ook dat er veel ruimte is. Door te onderzoeken wat jou interesseert, ben je sneller gemotiveerd en zal je er ook actiever mee om gaan. Wanneer informatie verwerkt wordt in het Knowledge Forum, kunnen andere mensen hierop reageren of gebruik van maken. Zo ontstaat er een clustering van informatie en kunnen er weer nieuwe vragen ontstaan die gezamenlijk onderzocht kunnen worden. Je bouwt als het ware voort op elkaars kennis: Knowledge Building.

In de workshop werd benadrukt dat het proces niet enkel op het forum plaats moest vinden. Het Knowledge Forum is een zeer handige tool om informatie op te delen en op elkaar voort te bouwen, maar ook ‘real life’ gesprekken zijn van wezenlijk belang. Zo werden de deelnemers met hun vragen op pad gestuurd om informatie van andere mensen te winnen, die niet deel namen aan de workshop. Hierbij werd nieuwe informatie gewonnen die vervolgens weer gedeeld werd op het Knowledge Forum. Daarnaast werden de betreffende vragen ook deels plenair bediscussieerd in de workshop. Dit leidde tot interessante discussies over onder andere de technologische paradox: “Waarom zouden kinderen nog leren als ze de informatie te allen tijde op kunnen zoeken?”

Het Knowledge Forum bevat daarnaast verschillende analysetechnieken. Met deze technieken kon je onder andere analyseren welke onderwerpen vooral aan bod kwamen en kon de bijdrage per deelnemer geanalyseerd worden. Ook kon er een overzicht verkregen worden van de mate van interactie per onderwerp. Allerlei handige tools om zowel het collectieve, als individuele leerproces te bestuderen.

Aan het einde van de workshop was het voor de deelnemers duidelijk hoe het forum werkt en ook hoe het toegepast kan worden in het onderwijs.